Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nyheter -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: "Man kan eie for meget! En mann som eier et ur vet hva klokken er. En mann som eier to er aldri helt sikker" — Lee Segall


Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn"
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> NyheterMelding format
 
Otto
Posta 28/11/2012 00:09 (#8759)
Emne: Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn"Senior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Frimurerne, barnevernets grûndere
av Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn den 24. november 2012 kl. 19:30 ·

Sitat:

+{

Det var frimurernes koner som starta barnevernet for å forbarme seg om dem stakkars fattige barna som dems ektefeller skapte, for det var eneste måten å få dem barna dem ønska seg.

Før vergerådslovens ikrafttreden år 1900, var det som fantes av offentlig barnevern regulert gjennom lite koordinerte bestemmelser i kriminal-, fattig- og skolelovgivningen. Tiltakene var preget av forsorg og kriminalpolitiske virkemidler.

Vi kan imidlertid merke oss at noe nytt ble innvarslet i 1841 ved at den såkalte redningsanstaltbevegelsen fikk et fast holdepunkt også her i landet. Dette året ble det således etablert en «Rednings-, forbedrings- eller forsørgelsesanstalt fornemlig for forladte, forsømte eller vanartede ældre børn» i Urtegata på Grønland.

Her skulle det anvendes omsorgspedagogiske prinsipper, og det skulle erstatte de tradisjonelle straffetiltakene, som i ekstrem grad hadde bestått av tukthusplassering fra siste halvdel av 1700-tallet. Formålet med redningsanstalten var, slik dette ble uttrykt i et slagord: «Redde fattige, forladte Børn, redde Sjele, bedrage Galge og Tukthuse for saa mange Kandidater som muligt». (Befring, E.,1963)

Redningsanstalten på Grønland, som senere ble kalt Toftes gave (etter grosserer Andreas Tofte, som i 1845 gav nye bygninger til anstalten i Munkedamsveien i Kristiania), skulle et halvt hundreår senere bli en pionerinstitusjon for utviklingen av oppdragelsesanstalter- det som under vergerådsloven ble betegnet som skolehjem http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2000/nou-2000-12/4/1.html?id=358167

Hvem var grosserer Andreas Tofte som ga Redningsanstalten på Grønland som gave?

Thorvald Meyer Forretningsmann og godseier. Foreldre: Trelasthandler Jacob Meyer (1781–1856) og Ingeborg Marie Barth Muus (1781–1835).

Gift 4.10.1841 med Annichen Mathea (“Thea”) Tofte (24.10.1820–27.1.1900), datter av grosserer Andreas Tofte (1795–1852) og Christine Søberg (1797–1848).

Svigerfar til Christian Schweigaard (1838–99) og Axel Heiberg (1848–1932); svoger til Thomas Johannessen Heftye (1822–86); morbror til Benjamin Sewell (1845–95); oldefar (mormors far) til Dakky Kiær (1892–1980) og Thorry Kiær (1888–1968); grandonkel (farmors bror) til Ragnhild Keyser (1889–1943).

"Thorvald Meyer ( grosserer Andreas Tofte Svigersønn) ,var Kristianias store mesén, og alle sider av kulturlivet kunne regne med hans interesse. Han var en ivrig teatergjenger og satt i Christiania Theaters styre gjennom mange år. Hver jul sendte han en pengesum til fordeling mellom de fattige skuespillerne, og han gav et større bidrag til reisingen av Nationaltheatret. Han var en engasjert frimurer av høy grad, og takket være hans betydelige pengetilskudd fikk den nye Frimurerlogen sin monumentale utforming." http://snl.no/.nbl_biografi/Thorvald_Meyer/utdypning

Hvem var Trelasthandler Jacob Meyer, (Thorvald Meyers far)?

Jacob Meyer, født i Oslo, norsk forretningsmann. Tok initiativ til organisert travkjøring i Norge med det første løp på isen i Bjørvika i Oslo 1832. Til Meyers minne arrangeres årlig Jacob Meyers pokalløp for kaldblodshester, første gang på Frognerkilen 1896, fra 1928 på Bjerke Travbane i Oslo. Som forretningsmann drev han et av landets største trelastfirma, eide store skogseiendommer og var en stor skipsreder.
1842 var han Christianias rikeste borger.
http://snl.no/Jacob_Meyer

1813–32 var Meyer sjef for Den ridende Borgergarde eller Det Gule Kor, og denne stillingen gav ham tittelen rittmester. 1822 ble han utnevnt til ridder av den svenske Vasaorden. Jacob Meyer http://snl.no/.nbl_biografi/Jacob_Meyer/utdypning

Vasaorden (svensk: Kungliga Vasaorden) er en svensk ridderorden innstiftet av Kong Gustav den 3. i 1772, og tildeles som belønning for «fortjenester av jordbruk, bergvergsdrift, kunst, handel, industri håndverk og undervisning, for nyttige skrifter i disse emner og for vel utførte allmene verv og oppdrag.» Vasaorden bæres i grønt bånd og har fem klasser. I tillegg kommer «Vasatecknet» og «Vasamedaljen» som ble innstiftet i 1895 http://no.wikipedia.org/wiki/Vasaorden

Grosserer Andreas Tofte som ga Redningsanstalten på Grønland som gave var altså sønn av en høy frimurer og svigersønn av en høy frimurer.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

”En del av våpnene som er beslaglagt hos Meyer stammer trolig fra CIA-celler som ble opprettet over hele Skandinavia i begynnelsen av 1950-årene. Det var den tidligere CIA-sjef, William Colby som ledet arbeidet med å opprette geriljagruppersom skulle settes inn i sabotasje- og motstandskamp dersom Sovjetunionenokkuperte Norge. Etter det VG har grunn til å tro, var Meyer – med bakgrunn imotstandsbevegelsen under krigen og kjent som en glødende antikommunist –medlem av en slik motstandsgruppe. Meyer som disponerte en rekke eiendommer hadde ansvaret for å oppbevare et stort våpenarsenal. Da CIA-operasjonen ble avblåst av norske myndigheter, leverte Meyer inn mesteparten av våpnene. Han beholdt engod del av ammunisjonen og automat-våpnene. Det er disse våpen som er stammeni det arsenal politiet beslagla i det hemmelige rom i Meyers villa…Politiet mistenkerMeyer for å ha innført enkelte våpen ulovlig fra utlandet. Noen av våpnene er av nyere dato, og stammer med sikkerhet ikke fra forsvarets lagre. Meyer var bl.a. ibesittelse av et rakettgevær av helt ny dato. Våpenet er forbudt brukt i krig, ifølgeGenevekonvensjonen. Det er lydløst og har en enorm slagkraft pga. prosjektiletsekstremt høye hastighet”… http://arkivet22.blogspot.no/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

Rystende avsløring om barnehjemmet Toftes Gave. Barn ble fratatt eget navn og tiltalt med løpenummer, og det ble utviklet et voldsomt system av straffemidler. (Samfunnsmagasinet 23.03.06) http://www.sfm.no/Arkiv-2006/Art-Mar-06/23.03.2006-Barnehjemmet-Toftes-Gave.htm

Historien om de farlige barna http://www.forskning.no/artikler/2009/april/218741

Mer om Barnevernsinstitusjonen Toftes Gave på Helgøya http://www.barnasrett.no/samlemappe/toftes_gave_helgoya.htm Barnevernet i Norge ga i 2008 tilbud til nesten 45 000 barn (SSB), og deres familier. Det er bare 4 år siden men man må anta at tallet nå er doblet.

I denne artiklen spør man Virker barnevernet? det påstås at effekten er udokumentert. Noe Barnevernet ofte hevder slik at de kan villede og dermed fortsette sine ritualer http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235541

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001.... ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette!
http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

Siden Ragnhild døde i 2010 har fire andre barn mistet livet i barnevernets omsorg. Flere av tilfellene skyldes dødsårsakene rus og psykiske problemer http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/paa-to-aar-har-fem-barnevernsbarn-mistet-livet-3861791.html

- For enkel tilgang på rus i barnevernet
Hennes venninne Marita-Helen Johannesen, som tidligere bodde på institusjon, forteller om både heroin, Subutex og amfetamin. Hun er selv rusfri i dag.
- Men jeg har minst ti venner som begynte å ruse seg etter at de ble plassert på institusjon, sier hun.
http://www.tv2.no/nyheter/politisk/-for-enkel-tilgang-paa-rus-i-barnevernet-2581831.html

Hva driver så disse frimurerne som grundla barnevernet og som fortsatt driver det, med, i sine ritualer?

Sexmagi og opplæring av barn
Theodor Reuss, stifteren av O.T.O., foreskrev at såkalt doktor-prester skulle lære opp selv de minste barn til erkjennelse av at kjønnsorganene er hellige og at sex skal fungere som en bru som forbinder mennesket med Gud. Barn skal lære de seksuelle handlingers hemmelighet fra doktor-prester, inntil de er voksne. Crowley selv uttalte at alle barn alt fra spedbarnsalder bør være vitne til seksuelle handlinger, og også fødsler.

Bakgrunnen for inkludering av barn er at barn og foreldre anses å være likeverdige individer så ikke barnets sanne vilje undertrykkes. Dette er omstridt da andre fremstående medlemmer og også flere avdelinger av O.T.O. mener at barn ikke kan innvies fordi de mangler erfaringen fra å vokse opp, altså hele barndommen. Så selv om «kalifatet» aksepterer Crowley og Reuss’ føringer om barns likeverdighet (inkludert følgelig i seksuelle forhold) så vil flere avdelinger så som Typhonian O.T.O. og sveitsiske O.T.O. ikke avholde sex-messer. Sexmagi praktiseres i ordenens VIII° og IX° (grad X° er landets administrative leder). I Typhonian O.T.O. er det dessuten opprettet en XI° der det praktiseres analseksuell sexmagi.[2]

Sex med ikke-innvidde kommenteres av Guido Wolther i Fraternitas Saturni: «Penisen til et ikke-medlem må du aldri føre inn i din vagina. Penis og sæd fra en legperson skal gå via munnen [...] Ha ingen betraktning for lekmannen – kast ham vekk som en gammel hanske – hvis han ikke har mer å gi bort».

OTO en irregulær frimurerorden
I boka Blood on the Altar hevder Craig Heimbichner at OTO er en såkalt irregulær frimurerorden. Han hevder at denne forbindelsen mellom OTO og frimureriet holdes skjult for laveregrads frimurere og offentligheten. Heimbichner hevder at OTO er massivt involvert i pedofili og rituell ofring av barn.[3] Ifølge biskop Stephan Hoeller, leder av den (ikke-thelemiske) Ecclesia Gnostica, er OTOs tilknytning til frimureriet via den engelske frimureren John Yarker som administrerte den skotske rite og også Memphis-Mizraim-ordenene.[4]

OTO Norge
Sekretær for OTO Norge skal være John Færseth. Dette ifølge Illuminati-avhopperen Leo Zagami som også navngir FrP-politikeren Per Christian Krogh som medlem. OTO-losjen i Oslo ble opprinnelig stiftet av Simen Midgaard. Stefan Deren skal også være eller ha vært medlem av OTO.
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/

OTO fikk meg til å assosiere med den radikale, aktive og feministiske Kvinnegruppa med det maskuline navnet Ottar.
Som hevder seg å være en partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon og ble stiftet i 1991. Vi har navn etter pioneren Elise Ottesen Jensen, kalt Ottar. Mesteparten av forrige århundre arbeidet hun for retten til prevensjon og abort http://kvinnegruppa-ottar.no/no/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

Barnevernets Pedagoger presser ofte gravide til nettop abort og tvangssteriliseringer. Slike inngrep blir ofte utført av andre frimurere på sykehusene rundt i landet, der offeret ikke aner hva disse går til og tror de har avtaler til andre typer operasjoner og undersøkelser.

I Barnevernet er det populært å kalle seg Pedagog,

av gresk ’pais’ gutt, og ’agogos’ fører, ble i oldtiden brukt om slave som fulgte rike borgeres sønner til og fra skolen og veiledet dem i hjemmearbeidet.
I tradisjonell og vid betydning brukes begrepet om personer som beskjeftiger seg med oppdragelse og/eller undervisning på alle nivåer. Både førskolelærere, skolelærere, lektorer og universitetsansatte som underviser studenter kan i denne sammenhengen betegnes som pedagoger, der det å være pedagog, dvs. undervise, utgjør en større eller mindre side av deres arbeid.
I snevrere forstand brukes betegnelsen om personer med utdannelse på hovedfagsnivå eller tilsvarende i faget pedagogikk, som oppstod på 1800-tallet (se fagpedagog) http://no.wikipedia.org/wiki/Pedagog

Oppdragelse er et hovedbegrep i pedagogikken. Oppdragelse er et så omfattende og sammensatt fenomen at det vanskelig lar seg fange inn i en kortfattet og enkel definisjon. Kort kan oppdragelse bestemmes som tiltak for å hjelpe barn og unge til å leve og til å utvikle seg mot voksen ansvarlighet og selvstendighet.

Ifølge den engelske pedagogiske filosof R. S. Peters må fire kriterier være oppfylt for at noe skal kunne kalles kunne kalles oppdragelse. For det første må de kunnskaper, holdninger og verdier som overføres til barnet og den unge være verdifulle i seg selv. For det andre må den som oppdras tilegne seg kvaliteter som hjelper ham/henne til å forstå virkeligheten. For det tredje må oppdragelsesprosessen være moralsk forsvarlig, og endelig må barnet og den unge være klar over hva som foregår.

Den norske pedagogen Reidar Myhre har ut fra en liknende tankegang definert oppdragelse som den voksne generasjons bestrebelser på å formidle til barn og unge – under gjensidig påvirkning – de kunnskaper og ferdigheter, holdninger og innstillinger, samlivsformer og trosformer som er uttrykk for den sosiale og kulturelle sammenheng oppdragelsen foregår i, på en slik måte at den nye generasjon får hjelp til å realisere sine evner og muligheter i retning av medmenneskelighet, ansvarlighet og selvstendighet og gjennom dette virke tilbake på samfunn og kultur i både stabiliserende og nyskapende forstand.

Oppdragelsesbegrepet blir ofte innsnevret til stort sett bare å gjelde holdnings- og karakterdannelsen, dvs. tilegnelsen av holdninger, normer og verdier, som utvilsomt er den mest sentrale siden ved oppdragelsen. Begrepet kan imidlertid utvides til å omfatte alle sider ved barnets personlighet og atferd, slik at man kan f. eks. snakke om så vel den intellektuelle og emosjonelle oppdragelse som den sosiale, moralske, estetiske og religiøse oppdragelse.

Ut fra en slik forståelse blir det naturlig å oppfatte oppdragelse som et overordnet begrep i forhold til undervisning, som er pedagogikkens andre hovedbegrep. Med en snevrere forståelse av oppdragelsesbegrepet blir oppdragelse og undervisning mer sideordnede begreper. http://no.wikipedia.org/wiki/Oppdragelse Undervisning er en form for læring der kunnskap og ferdigheter formidles av en eller flere personer til andre personer. Undervisning er sammen med oppdragelse et hovedbegrep i pedagogikken http://no.wikipedia.org/wiki/Undervisning

Læring er endring i atferd, eller prosessen hvor levende organismer skaffer seg kunnskap om verden. Det er ulike syn på læring.
  • I et tradisjonelt atferdsperspektiv skjer læring ved at en person gjør noe observerbart som han ikke kunne før læringen. Det har da skjedd en endring i personens atferd. En atferdsorientert definisjon er at læring er «relativt varige endringer i atferd som er et resultat av erfaringer, men som ikke kan tilbakeføres til forbigående tilstandsendringer, modning, tretthet eller medfødte tendenser til handling.» (Klein, 1991: s. 19 i Asbjørnsen, Ogden og Manger)
  • I et kognitivt perspektiv er læring en indre prosess, som griper inn i personens personlighet. Læring er tilegning av kunnskap, egenskaper eller holdninger og prosessen kan ikke observeres.
  • Et sosiokulturelt læringssyn bygger på en antakelse om læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.
http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ring

Characteristics of an Illuminati Abduction
http://macpc.org.au/site/2012/02/characteristics-of-an-illuminati-abduction/
Oversatt til norsk:
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fmacpc.org.au%2Fsite%2F2012%2F02%2Fcharacteristics-of-an-illuminati-abduction%2F

Illuminati Plan "Sexual Rights" for Children
"Make no mistake: the day will come when your children will be 'set free' sexually. And if you object, your children will be taken from you. It may take some time, but it will come."
http://www.henrymakow.com/battle_over_the_sexual_rights.html
Oversatt til Norsk
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.henrymakow.com%2Fbattle_over_the_sexual_rights.html

Government Child Abuse By Design - How It Works
http://macpc.org.au/site/
Oversatt til Norsk
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fmacpc.org.au%2Fsite%2F

International Governement Child Abuse Links
http://macpc.org.au/site/453-2/

Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse
http://gardenofserendipity.wordpress.com/2012/11/20/normaliseringen-av-pedofili-i-den-sekulaere-bevegelse/

Foreldre må ikke la seg skremme av sine barns seksualitet, det er sunt for barn å se på porno så lenge barn og foreldre snakker åpent om det, ifølge eksperter.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071332

Dette så bra ut helt til jeg leste:
"- så du mener flere biologiske foreldre burde bli gjort istand til å ha barna fortsatt?
- det er ikke noe mål i seg selv"
og dette:
"Håbrekke tar til orde for det han kaller en stabilitetsreform. Ved å bygge opp en større institusjonskapasitet og ved å bygge opp et helt annet støtteapparat rundt fosterhjemmene"

Så målet hans er å styrke barnevernet enda mer med enda flere millioner å enda flere folk.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151105509356150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=1&theater

A WARNING TO ALL FREEMASONS!
http://macpc.org.au/site/a-warning-to-all-freemasons/
Oversatt til Norsk
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fmacpc.org.au%2Fsite%2Fa-warning-to-all-freemasons%2F

The German Brotherhood of Death Society is the Thule Society.

Thule members practiced a form of Sexual Magic derived from a lodge of which Aleister Crowley was a member. Crowley was recognized as the foremost worshipper of Satan in the 19th Century. "The origin of this...medieval magic...can be traced to a Freemason, Robert Little, who founded the Societas Rosicruciana in 1865... (Ravenscroft, Spear of Destiny, p. 164-5).

While the actual sexual perversions which were practiced are too offensive to share, the results are not. Author Revenscroft stated that "indulgence in the most sadistic rituals awakened penetrating vision into the workings of Evil Intelligences and bestowed phenomenal magical powers." (Ibid. p. 167). This is the Thule Society.

Eckart's final act was to initiate Hitler into,
"a monstrous sadistic magic ritual... after which he was sexually impotent. Hitler's impotency had a deep psychological foundation. He knew sexual fulfillment through the extremes of sadism and masochism..."(Ravenscroft, p. 155, 173).
This impotency delivered a final devastating blow to Hitler's psychological foundation, finally making him into the sadistic murderer that history knows.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_thule03.htm
Oversatt til Norsk
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.bibliotecapleyades.net%2Fsociopolitica%2Fsociopol_thule03.htm

Stay Asleep Says NWO We Fear Global Political Awakening!
http://www.youtube.com/watch?v=Ttv6n7PFniY&feature=share

Dette satanistisk pedofile mijøet som kalles Barnevern må legges ned og de involverte må straffes. Dette inkluderer Dommere, Advokater, Sakkyndige, Institusjoner og Fosterhjem. Dette system er en pedofil ring.

Sitat Gollum: Den aller kosteligste.

Denne ringen var bygget for akkurat dette formål. Derfor blir jeg helt kvalm å ser rødt når folket og politikerne hele tiden snakker om å styrke og bygge opp barnevernet. Vi kan aldri løse problemer ved å fortsette med det som førte oss inn i problemene!

Tenk nytt!

Familien til barnet er det eneste ekte barnevern å har vært det i tusenvis av år! Slutt å tro på disse pedofile pedagogene!

}+

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte , Asbjørn Dyrendal, konspirasjonsteorier gir et fattig verdenskart, med viktige kritiske kommentarer , Jørgen Skavlan, lege: Nordmenn er Europas mest naive befolkning. Om selverklærte såkalte skeptikere , Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? , Human-etisk Forbunds og Foreningen Skepsis interesse for okkulte sexovergrep mot barn gt ~ Humanist Association and the Association Skepticism interest in occult sex crimes against children , Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning , British Bankers' Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language , Autism and vaccines, related. Autisme og vaksiner, relatert , Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment , Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx's communist manifesto , Fritz Springmeier, The top 13 illuminati bloodlines & their mind control, Undetectable mind control , Martial Arts Council for the Protection of Children against government child abuse , Photo, Government child abiuse by design macpc.org.au , Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner , Fake Aliens - Satanic "Illuminati" UFO Conspiracy, The Real Story Behind Aliens_ Ufos_ Demons_ Illuminati & Satanism , The Bible, Bibelen , Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i Kristiania , Illuminati Research , Mulig alarmerende tjeneste, Betania Malvik psykodrama modell, Aud Steinsbekk, Nora With, Turid Kavli

Illuminati Research quote: .. Also the seceretary for Ordo Templi Orientis (OTO) in Norway, John Faerseth [google { john færseth }, youtube { john færseth }] (who has also been seen in the gnostic milieu in Oslo) is alleged to be an active part of what Zagami describes as a satanist conspiracy orchestrated by the OTO on behalf of the Illuminati. In the discussion forum Conspiracy Central Zagami has made accusations against Faerseth, that he, among other things, has threatened his former web hosting service into closing down his account. Correspondence surrounding this particular incident that was retrieved by others do not, however, support Zagami's version of what has happened.[26] ..


Nearly everyone on UK paedophile ring list is a Freemason says abuse victim +, in youtube

]

Quote: Is Freemasonry the shield that protects some elite paedophile rings that go unpunished in the UK? Are Freemasons protecting their own over the children being abused by their members? Inside the brotherhood (Freemasonic corruption documentary): http://www.youtube.com/watch?v=9JVrIFFTbbE POLITICIANS, judges and police chiefs who allegedly abused care home children in North Wales dodged justice because most were freemasons, claims a victim: http://www.dailystar.co.uk/news/view/281072/Care-home-paedophiles-were-masons-/ David Cameron hosted freemasons event at Westminster: http://www.guardian.co.uk/politics/2010/feb/04/david-cameron-freemasons-westminster David Cameron Phillip Schofield Keith Gregory wrexham URGENT – CHANNEL 4 NEWS – CLAIM ALMOST ALL NAMED IN UK PEDO RING ARE FREEMASONS!!(government_child_abuse_by_design_macpc_org_au_spf_bc_800.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg government_child_abuse_by_design_macpc_org_au_spf_bc_800.gif (116KB - 882 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/1/2013 15:57 (#8840 - som svar på #8759)
Emne: RE: Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn"Senior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Problem-Reaction-Solution sendt Inga Marte Thorkildsen
av Tore Svendsen den 2. januar 2013 kl. 01:14 · sitat:

+{

Inga Marte Thorkildsen · 6,200 like this https://www.facebook.com/ingamarte/posts/470293266340198 sitat:
+{

Må bare gi honnør til NRKs nye slektsforskningsserie. Har sitti og sippa i sofaen over Linn Skåbers jakt på egen nære slektshistorie. Sterke kvinne - og barnehistorier som jeg vet vi har mange av i egen familie også. Vi er mange i Norge som er resultatet av uønskede graviditeter og manglende valgfrihet for kvinner. I jubileumsåret for kvinners stemmerett er det verdt å feire og reflektere over den friheten vi setter så høyt. Men altså: Nydelig program. Fikk skikkelig lyst til å sjekke mer rundt egen historie. Hva vet vi egentlig?

}+
Tenk på alle dem 10 000 nye barnevernsbarna som er frarøva kontakt med sin familie for all fremtid

Tenk på alle dem 20 000 nye foreldrene som er frarøvet kontakt med sine barn for all fremtid

Tenk på alle dem 40 000 nye besteforeldre som er frarøvet kontakt med sine barnebarn for all fremtid

Tenk på alle dem tanter, onkler å søskenbarn som er frarøvet all konktakt for all fremtid på grunn av regjeringens politikk.

På toppen av dem 10 000 barna som ble tatt i fjor. å dem 10 000 året før. å dem 10 000 året før der. Ingen kom hjem.

Tenk på alle dem andre som er berørt av dette. Venner å naboer for eksempel.

Eller barnehagetanten/onklen lærern/lærerinnen som ringte barnevernet for å få råd å som ikke ante rekkevidden av sin telefon den dagen.

8 GANGER så mange av disse barna enn i barnebefolkningen ellers, vil ende opp døde i barnevernets "omsorg". Dem vil aldri mer oppleve friheten etter frihetsberøvelsen dere som regjering ga dem.

Enda flere vil miste en eller begge sine foreldre mens de er under fangenskapet.

Å enda flere vil aldri finne tilbake til sine røtters opphav fordi tomrommet har blitt for stort å aldri kan fylles.

Jeg tror foresten mine tall jeg sitter med på bare 10 000 nye barnevernsbarn er toppen av isfjellet. For det snakkes stadig om fosterhjem men aldri om institusjoner. Så det er store mørketall der. Særlig med tanke på denne regjeringens fokus på å styrke barnevernet med fler stillinger å mer penger. For hør bare her sitert fra nibr rapporten 2005:

"Nær 12 prosent (om lag 11.500) av alle de vel 99.000 barnevernbarna, hadde i perioden 1993-2002 vært plassert minst en gang i fosterhjem som omsorgstiltak."

http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

Omsorgsovertakelsene er mangedoblet siden 2005. Å det samme er dødeligheten. Både under omsorgen å etter omsorgen. Å dødeligheten blandt foreldrene.

Vi er mange her i Norge som er utsatt for regjeringens komplett manglende forståelse for hvor viktig det biologiske prinsipp er. Barnets røtter. Hvorfor sitter dere der på deres høye hest å bestemmer alt over hodene på oss? Som om vi er umyndiggjort av dere. Selv om det er vi som har foreldreansvaret får vi ikke se barna våre. Men når overgriper skader barnet så er det vi foreldrene som får skylda for skaden selv om vi ikke har vært i kontakt med dette barnet overhodet.

Tenk på det du. Tenk om det var deg som satt i mine sko. Greier du å tenke deg det Inga Marte Thorkildsen?

Tenk på alle dem 10 000 barna som blir tatt i 2013.

Majoriteten av disse 10 000 barna er spedbarn. Tatt rett fra føden. Eller noen få måneder etterpå, etter å ha vært terrorisert på familiehjem. For ikke å snakke om alle dem som blir tatt rett fra barnehager å skoler. Som liksom skulle være trygge baser for våre barn. Tenk på dem du.

"Med begrepet levendefødte mener man barn som viser livstegn ved fødsel. Mer enn 90 prosent av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem år. Barn i aldersgruppen 0 - 5 år er ekstremt sårbare. Antallet barn som barn som vokser opp og blir mer enn fem år gamle, forteller mye om hvor godt samfunnet fungerer som helhet, både sosialt, økonomisk, helsemessig og miljømessig."

http://www.globalis.no/Statistikk/Barnedoedelighet#bars

Bare det siste sitatet hentet fra globalis viser at dere har satt samtlige barn i ytterste fare å at dere er til fare for dette rikets sikkerhet. Det er straffbart det.

Men vet du det finnes et råd for tåka i fjellet. Det er ingen skam å snu!

Fint foresten at du suttrer. For det viser bare at du fortsatt har følelser å ikke er en narsistisk psykopat. Så det er et godt tegn absolutt. Men slutt nå å suttre å gjør noe istedet. Du er i en glimrende posisjon til å gjøre noe for alle disse uskyldige barna, foreldrene, besteforeldrene, tantene, onklene å søskenbarna.

Problem-Reaction-Solution

Her har jeg presentert litt av problemet for deg. Så nå er det opp til deg om du vil reagere å komme med den eneste løsningen på dette problemet.

Legg ned barnevernet å alle barneverninstitusjonene å fosterhjemmene. Bruk disse spandable pengene på foreldrene til disse barna istedet. Å send barna hjem til sine foreldre eller slektninger om ikke foreldrene er i livet.

Det trengs bare 1 sjel for å forandre en hel verden.

Mvh Tore Svendsen

}+

Norway’s Hiddens History - "Aryan" Children Subjected to LSD Experiments, Sexual Abuse & Mass Rape ~ Norway to pay for lost years of war children ~ MKULTRA, Mind Control Program and the Ties to LSD Experiments ~ Children of Shame – Norway’s Dark Secret ~ Norway's "lebensborn" ~ Living hell of Norway's 'Nazi' children ~ The chosen ones: The war children born to Nazi fathers in a sinister eugenics scheme speak out ~ The German Norwegian war children of World War II(winter_night_with_moon.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg winter_night_with_moon.jpg (32KB - 962 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/1/2013 17:43 (#8864 - som svar på #8840)
Emne: RE: Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn"Senior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013, sitat:

+{

Falcon sier:
09. 01. 2013, kl. 17:02

Har frimurerne klart å observere at deres foresatte har planlagt å si dem opp?, i frimurergrader et sted rundt 33 eller godt over heter det bl.a. eliminere, ofre, blodtappe, fortære, i beste og minst sannsynlige fall totalt slavebinde som alle andre gjenværende 500 millioner. Det er ikke overraskende at de ikke har oppfattet dette med sitt hypnotiske og kameratslige tunnelsyn og at mammons reelle ledersjikt vil kvitte seg med denne uintelligente og ufyselige bermen som så langt adlyder dem blindt og skaper altfor mye destruksjon og kvalm både oppover og nedover i sine respektive okkulte og militante pyramider. Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1

«Jeg havde desværre fuldstændig ret med CIA og Libyen, Syrien ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-93843

}+

Google { Skjult dagsorden Mediene og de hemmelige tjenestene Bjørn Nilsen Finn Sjue }(ingen_liker_aa_bli_lurt_skepsis_no_sceptic_fabian_society_3_clowns_animation.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg ingen_liker_aa_bli_lurt_skepsis_no_sceptic_fabian_society_3_clowns_animation.gif (442KB - 1044 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/8/2013 04:35 (#9297 - som svar på #8864)
Emne: RE: Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn"Senior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet, sitat:

+{

Falcon sier:
09. 08. 2013, kl. 04:12

Erna Solbergs EU-garanti https://www.youtube.com/watch?v=h6wkXPlagbY

Valgfleskberget er gedigent og blir ikke mindre iår. En allianse med nazister og marxister som planlagt og målrettet driver krig mot befolkninga, henger beviselig ikke på greip. We are all jesuits som Herman Van Rompuy stolt prompa oralt, han er åpenbart ikke rett på en flekk, og alle oppegående med normalt gangsyn vet det http://postimg.org/image/6dyu1bygl/ I facebook http://tinyurl.com/cu8tkp3

En av Norges politiske fanger knyttet til bl.a. EØS-avtalen: Youtube { synnøve fjellbakk taftø https://www.youtube.com/results?search_query=synnøve+fjellbakk+taftø }, google { synnøve fjellbakk taftø https://www.google.no/search?q=synnøve+fjellbakk+taftø }

Vatikanets nazi-marx knight templars octogons eget Europabevegelsen lurte jammen alle naive ungdommer i Unge venstre med på ett av sine større svindelprosjekt http://postimg.org/image/5qknxo86l/ I facebook http://tinyurl.com/bty7u7a

Det er interessant å se om en av fellesnevnerne for fortidas og dagens politiske partiledelser er: The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 Alt jeg har sett hittil tyder på det

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Her er litt av terroren som de har stelt istand,
«400.000 piger i fare: HPV-Vaccinen kan give alvorlige bivirkninger. .. Samme tema i facebook-gruppe Oplysning til det Danske Folk ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-de-egentlige-effektene-av-gardasil-vaksinen/comment-page-5/#comment-100761

}+(katholiek_nieuwsblad_van_rompuy_we_zijn_allemaal_jezuieten.gif)(europabevegelsen_ja_til_eu_brosjyre_illuminati_nazism_communism_hegelian_dialectic.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg katholiek_nieuwsblad_van_rompuy_we_zijn_allemaal_jezuieten.gif (121KB - 873 nedlastinger)
Vedlegg europabevegelsen_ja_til_eu_brosjyre_illuminati_nazism_communism_hegelian_dialectic.gif (170KB - 877 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software